ข่าวใหม่ new

ข่าวใหม่ new

  น.ศ. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่2 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ "Fit & Firm เสริมใจแข็งแรง " โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สามารถกระทำ
ได้โดยง่ายหากใส่ใจและให้ความสำคัญ จัดขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 12.00-16.00 น. ณ
บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในวันดังกล่าว
ได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ" การจัดบอร์ดนิทรรศการ
การแสดงละครสั้น การตอบคำถาม ฯลฯ
04. 2020